Senate Bills “Life of the Unborn”

Ikinagagalak namin na nai-sumite at naipahayag ni Aliza Racelis ang sumusunod na Position Paper patungkol sa Senate Bills bilang 2497, 2584 at 2635, sa Senate Hearing noong Lunes, ika-30 ng Mayo:

“Sapagka’t ang buhay ng tao –na nagsisimula sa sinapupunan ng Ina mula sa sandali ng paglilihi o fertilisasyon– ay kinikilalang sagrado at pinangangalagaan ng lahat kasama pati ng Estado sa pamamagitan ng ating Saligang Batas;

At sapagka’t ang buhay –lalo na ng sanggol sa sinapupunan– ay kailangang protektahan sa bawa’t sandali, laban sa anumang kilos o pwersang kumikitil o tumutuligsa dito:

KAMI sa Filipinos for Life ay taos-pusong tumatangkilik sa tatlong nabanggit na Panukalang Batas sa Senado (2497 nina Sens. Enrile, Sotto at EjercitoEstrada, 2584 ni Sen. Recto, at 2635 ni Sen. Revilla Jr) sapagkat ang mga ito, bukod sa katiyakan ng pagkilala sa buhay ng sanggol sa sinapupunan, ay:

1) mapangangalagaan at patatatagin ang buhay pampamilya na siyang saligang institusyon ng lipunan;

2) mapangangalagaan ang buhay ng ina kasama ang buhay ng sanggol sa sinapupunan: dalawang buhay na kailangang magkasabay ipagtanggol, tulad na rin ng nakasaad sa saligang batas;

3) magtatanggol sa buhay ng tao laban sa dumadami at dumadagsang kagamitan at impluwensiya na sa kasalukuya’y kumikitil o humahadlang dito, katulad ng paglaganap ng mga artipisyal na kontraseptibo at pildoras at iba pang kaugnay na kasangkapan na may katiyakang nakapipinsala sa kalusugan ng mga kababaihang gumagamit nito at nakapagpapalaglag sa sanggol (gumagana bilang abortifacient o pagkitil sa buhay ng nabuong sanggol sa pamamagitan ng pagpigil sa implantation o di kaya’y pagpigil sa pagdaloy nito patungong uterus). Ang aksyon naman ng mga condom at kontraseptibong nagpapalapot ng cervical mucus ay kontra-reproduksyon o pagiging hindi bukas sa buhay. Ang pagtatalik ng mag-asawa ay banal: para sa mag-asawa lamang at dapat bukas sa buhay; ang paglabag dito ay laban sa kalikasan ng tao.

4) sumusugpo sa dumarami at lumalakas na kilusang maka-aborsyon: nakalulungkot na ang ilan dito ay pinamumunuan ng ilang kababaihan sa Pilipinas, na sa halip na ipagtanggol ang buhay ng sanggol sa sinapupunan ay bagkus ay kinikitil ito, sa paglayon ng “access to safe and legal abortion”;

5) isinusulong at pinagtitibay ang mga kabutihang asal na bahagi ng kasaysayan at diwang Pilipino, tulad ng pagmamahal sa kapwa (lalong lalo na sa sanggol sa sinapupunan na hindi makapagtanggol sa sarili), pag-iwas sa karahasan, pagtitimpi at pagiging mapag-sakripisyo, katapatan (sa pamilya at sa bayan), kalinisan sa buhay at kaayusan, atbp. ”

Nilagdaan:
Prof. Aliza Racelis
Kumakatawan sa Filipinos for Life
FilipinosForLife.com

Tagged with: ,
Posted in Ako Ay Pilipino, Position Papers
One comment on “Senate Bills “Life of the Unborn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: